Mundimat Dakmaterialen, expert in advies en levering van nieuwe dakpannen en hulpstukken voor nieuwbouw en renovatie.

Lees meer

Mundimat Gebruikte Bouwmaterialen is een bedrijf gespecialiseerd in de verkoop van gebruikte bouwmaterialen.

Lees meer

Mundimat Sloopwerken is gespecialiseerd in sloopwerkzaamheden voor zowel bedrijven alsook particulieren.

Lees meer

Mundimat onderscheidt zich al decennia lang in zijn assortiment en dienstverlening.

Lees meer

Algemene voorwaarden

Mundimat bouwmaterialen bv.

 1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en alle met ons gesloten overeenkomsten. Voor zover deze voorwaarden strijdig zijn met schriftelijke voorwaarden van de koper hebben deze voorwaarden voorrang, behoudens in die gevallen waarin de voorwaarden van de koper schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.

1.2 In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Wij/ons : Mundimat bouwmaterialen bv. zijnde de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden;

Koper /opdrachtgever : degene aan wie wij een aanbieding doen en/of met wie wij een overeenkomst sluiten.

 1. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1 Alle offertes en aanbiedingen, alsook gegevens in folders en prijscouranten, zijn vrijblijvend, behoudens in het geval dat wij zulks in onze offerte uitdrukkelijk anders hebben vermeld.

2.2 Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gedane aanbieding door ons tegen een alsdan geldende marktconforme prijs bevestigd en uitgevoerd.

2.3 Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

 1. OVEREENKOMSTEN

3.1 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat een order door ons wordt geaccepteerd middels een orderbevestiging. Wijzigingen en/of geaccepteerde annuleringen van gesloten overeenkomsten gelden slechts, indien en voor zover schriftelijk door ons bevestigd.

 1. PRIJZEN

4.1 Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden onze prijzen voor levering af ons bedrijf en zijn de kosten van transport, verzekering e.d. niet in onze prijzen inbegrepen. Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren na het tot stand komen van de met ons gesloten overeenkomst ( bijvoorbeeld door verhoging van invoerrechten/ belastingen, wijziging in de valuta, prijsverhogingen grondstoffen e.d.) zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de opdrachtbevestiging dienen te worden vermeld. Koper/opdrachtgever heeft echter het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10 %, zonder recht op schadevergoeding, de koopovereenkomst te annuleren.

4.2 Prijzen gelden per aangegeven eenheid (bijv per aantal, per meter of per pallet) en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

 1. LEVERING

5.1 Levering vindt plaats EXW fabriek (ex works, af fabriek), Incoterms geldige versie ten tijde van het aangaan van de overeenkomst , tenzij door ons anders wordt aangegeven. Indien wij verzending of vervoer, verzekering of export organiseren, handelen wij voor rekening en risico van de koper en wordt het moment van overgang van het risico van de goederen niet beïnvloed. Indien om welke reden dan ook EXW niet van toepassing is, geldt CPT leveradres van koper/opdrachtgever (carriage paid to). Ook dan geldt dat indien wij verzending of vervoer, verzekering of export organiseren, wij handelen voor rekening en risico van de koper/ opdrachtgever en wordt het moment van overgang van het risico van de goederen niet beïnvloed.

5.2 De tussen ons en de koper/opdrachtgever overeengekomen levertijd wordt door ons zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en vangt aan op de dag dat de overeenkomst is gesloten, de eventueel overeengekomen aanbetaling door koper/opdrachtgever is ontvangen en/of eventueel overeengekomen betalingszekerheden door koper/opdrachtgever zijn gesteld. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn maar geldt als indicatie. Wij spannen ons in om binnen de aangegeven tijd te presteren.

5.3 Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door koper/opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Wij zijn alsdan gerechtigd om onder meer opslagkosten in rekening te brengen. Wij houden ons tevens het recht voor om alsdan tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

5.4 Ingeval van afroeporders moeten uiterlijk binnen 2 weken na acceptatie onzerzijds van de order, de data van afname worden medegedeeld en moet binnen 2 maanden de gehele order worden afgenomen bij gebreke waarvan wij de goederen voor rekening en risico van koper/opdrachtgever ter beschikking zullen houden. Tevens zijn wij vanaf dat moment gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen. Koper/opdrachtgever blijft alsdan gehouden zijn betalingsverplichtingen na te komen. Wij houden ons tevens het recht voor om alsdan tot ontbinding van de afroepovereenkomst over te gaan.

5.5 De koper/ opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van onze grove schuld of opzet.

5.6 De koper/ opdrachtgever is aansprakelijk voor de koopprijs, onze kosten en onze schade indien de koper/ opdrachtgever verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij of zij aan aflevering moet meewerken.

5.7 Bij aflevering franco werk ongelost behoeven wij de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/ bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen e.e.a. ter onzer beoordeling of ter beoordeling van de door ons ingeschakelde hulppersonen. Koper/ opdrachtgever is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen.

 1. BETALINGEN

6.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen een door ons vastgestelde vervaltermijn. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening en/of opschorting. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden voordat de goederen worden afgeleverd.

6.2 Een betaling wordt geacht te zijn geschied op het moment dat deze door ons in contanten is ontvangen of op onze bankrekening is bijgeschreven.

6.3 Indien koper/opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen of zijn eventuele verplichting om zekerheid te stellen, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling (dan wel een vergelijkbare toestand in het land waar koper kantoor houdt), stillegging of liquidatie van zijn onderneming, hebben wij het recht alle verschuldigde bedragen onmiddellijk op te eisen.

6.4 Bij te late betaling is koper /opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1 % per maand, vanaf 30 dagen na factuurdatum. Alle kosten, waaronder de buitengerechtelijke kosten en de kosten van rechtskundige bijstand, de kosten van wissels, wisselprotesten, kwitanties etc., veroorzaakt door of samenhangend met te late betaling, komen voor rekening van de koper/ opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15 % van het te incasseren bedrag, zulks met een minimum van 50,-. Ingeval van te late betaling zijn wij gerechtigd de aflevering van andere zaken op te schorten, c.q. iedere met de koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel gedeelten daarvan, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, en van de koper /opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

 1. KEURING, INSPECTIE EN RECLAME

7.1 Koper /opdrachtgever dient terstond bij levering en vòòr verwerking de in de branche gebruikelijke controles van de goederen te verrichten. Eventuele zichtbare gebreken en manco’s dienen op straffe van verval van het recht tot het claimen van deze schade door de koper/ opdrachtgever dan wel de afnemer zowel bij het afhalen als bij aflevering :

– onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld met gespecificeerde opgave van aard en aantal van de beschadigingen en.

– deze melding dient altijd op de vrachtbon c.q. afgiftebon te worden aangetekend.

7.2 Eventuele transportschade bij aflevering franco werk en/of afwijking van de hoeveelheid materialen dient op straffe van verval van het recht tot het claimen van deze schade :

– altijd op de vrachtbon c.q. afgiftebon te worden aangetekend.

– binnen 24 uur na aflevering aan ons schriftelijk en met gespecificeerde opgave van aard en aantal van de beschadigingen en/of afwijkingen te worden gemeld.

Ingeval op de afgesproken tijd en plaats geen bevoegd persoon van de zijde van de koper/ontvanger aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, zullen de goederen niet worden afgegeven maar weer retour genomen worden. De kosten van het betreffende transport zijn alsdan voor rekening van koper/opdrachtgever. De goederen zullen wij vervolgens voor rekening en risico van koper/opdrachtgever ter beschikking houden. Tevens zijn wij vanaf dat moment gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen. Koper/opdrachtgever blijft alsdan gehouden zijn betalingsverplichtingen na te komen. Wij houden ons tevens het recht voor om alsdan tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

7.3 Overige ten tijde van het transport en/of aflevering niet zichtbare schades moeten binnen 48 uur na ontdekking en in ieder geval binnen 48 uur nadat ontdekking redelijkerwijs had kunnen plaatsvinden, schriftelijk en met gespecificeerde opgave van aard en aantal van de beschadigingen worden gemeld.

7.4 Afwijkingen van de bestelde kwantiteit zijn toelaatbaar tot 10% meer of minder. Bij verkoop in gewicht of naar maat geldt dat geen recht op reclame geeft:

 1. a) een gewichtsverschil van ten hoogste 0,5%;
 2. b) een maatverschil van ten hoogste 2 % op de gehele partij;

7.5 Wij dienen in de gelegenheid te worden gesteld de geleverde zaken te controleren, zonder welke iedere aanspraak vervalt.

7.6 De materialen dienen vakkundig verwerkt te worden en moeten door de verwerkende partij altijd vooraf te worden gecontroleerd en goedgekeurd alvorens tot verwerking over te gaan. Na verwerking van de geleverde zaken vervalt elk recht op reclame.

7.7 Indien enige reclame door ons wordt erkend zijn wij gerechtigd, naar onze keuze, de geleverde zaken te remplaceren, of voor de betreffende leverantie of deel van de leverantie de afnemer te crediteren. In het laatste geval zijn wij gerechtigd de betrokken zaken terug te nemen of te doen halen.

7.8 Aangezien het bij dakpannen, vorsten en/of ( bijbehorende) hulpstukken om een natuurproduct gaat, geldt dat in geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur , de koper/opdrachtgever niet het recht heeft om deze daarop af te keuren, tenzij deze afwijkingen duidelijk afdoen aan de functionaliteit van de geleverde zaken. Ingeval het tweedehands dakpannen, vorsten en/of (bijbehorende ) hulpstukken betreft, die veelal uit samengevoegde en gesorteerde partijen bestaan, geldt dat lichte beschadigingen en afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur nimmer recht geven aan koper /opdrachtgever deze daarop af te keuren tenzij deze afwijkingen duidelijk afdoen aan de functionaliteit van de geleverde zaken. Koper/opdrachtgever heeft het recht en zal altijd in de gelegenheid gesteld worden deze goederen voor verzending bij ons te inspecteren.

7.9 Het indienen van een reclame ontslaat de koper /opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte ons.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Wij blijven eigenaar van alle door ons verkochte goederen tot aan het moment dat algehele betaling inclusief eventuele renten en kosten heeft plaatsgevonden. Voordat algehele betaling van de goederen heeft plaatsgevonden, is koper/opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden, of de eigendom daarvan over te dragen.

8.2 Ingeval koper/opdrachtgever de overeengekomen tegenprestatie nog niet aan ons heeft voldaan en hij de betreffende goederen aan een derde heeft doorverkocht, dan verleent hij ons hierbij voor dat geval onherroepelijke volmacht tot het vestigen van een pandrecht op die vordering op die derde. Tevens dient koper/opdrachtgever ons alle noodzakelijke informatie te verstrekken, zoals de betreffende gegevens inzake de derde-koper en verkoopvoorwaarden (prijzen), alsmede medewerking te verlenen aan noodzakelijke vormvereisten ten behoeve van de vestiging van het pandrecht, zulks op straffe van een boete ter grootte van tenminste het factuurbedrag. Indien koper/opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen jegens ons niet stipt nakomt zijn wij gerechtigd om het pandrecht aan de derde-koper mede te delen, waarna de derde-koper alleen nog aan ons bevrijdend kan betalen.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade en vervolgschade, schade aan goederen of personen ontstaan door geleverde goederen, of door verstrekte adviezen en/of toelichtingen, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen, tenzij een en ander het gevolg is van onze opzet, grove schuld en/of grove nalatigheid

9.2 Na levering is – voor wat betreft de verplichting tot nakoming van de overeenkomst – onze aansprakelijkheid beperkt tot aanspraken voortvloeiend uit het recht van reclame ex artikel 7 van deze algemene leveringsvoorwaarden.

9.3 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook voor schade die bestaat uit, betrekking heeft op of verband houdt met:

– derving van winst;

– vermindering van omzet;

– verlies van omzet of productie;

– schade die is veroorzaakt door het gebruik/ de verwerking van het geleverde;

– het geleverde wordt verwerkt tot/ in een (eind)product waarvoor het geleverde niet geschikt is en/ of blijkt te zijn;

– gehele of gedeeltelijke beschadiging of verlies van de door of vanwege ons geleverde goederen en/of zaken, die met de door of vanwege koper/opdrachtgever geleverde goederen worden geproduceerd, bewerkt en/ of behandeld;

– terughalen van goederen;

– levering van goederen, waarvoor wij geen tegenprestatie ontvangen;

– stilstand of vertraging in het productieproces;

– zuivere vermogensschade;

en ongeacht of de schade bij koper of een derde is opgetreden. Voormelde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet, indien en voor zover een persoon, die bij ons met de leiding van de onderneming is belast, terzake van de veroorzaking van de schade opzet of bewuste roekeloosheid is te verwijten.

9.4 Een vordering tot schadevergoeding vervalt, indien koper/opdrachtgever niet binnen één maand nadat zich de feiten hebben voorgedaan, welke grond voor een schadevergoeding geven of kunnen geven, ons hiervan schriftelijk met vermelding van alle relevante gegevens in kennis stelt en aansprakelijk houdt. Heeft koper/opdrachtgever ons met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde in kennis en aansprakelijk gesteld dan vervalt de schadevordering niettemin, indien koper/opdrachtgever niet binnen zes maanden na de kennisgeving een rechtsvordering tegen ons bij de bevoegde instantie aanhangig maakt.

9.5 De aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze algemene leveringsvoorwaarden worden geacht mede te zijn bedongen ten behoeve van derden die bij de levering van de goederen door koper/opdrachtgever zijn betrokken.

9.6 Schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, blijft steeds beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de door ons geleverde goederen.

 1. Retourzendingen

10.1 Een retourzending of inruil van materialen wordt alleen geaccepteerd indien dit is overeengekomen en daarvoor ook een – nieuw te bepalen – prijs is afgesproken. De betreffende materialen dienen door de wederpartij bij ons te worden afgeleverd tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Pas na onze goedkeuring en na telling/opname van de ingeleverde of geretourneerde materialen zullen wij voor de afgesproken prijs en voor de door ons vastgestelde hoeveelheid een creditnota of inkoopfactuur maken.

10.2 De door koper/opdrachtgever gekochte verpakkingsmaterialen, die naar haar aard niet als gebruiksverpakking hebben te gelden, zoals containers, silo’s, pallets en dergelijke kunnen / moeten onbeschadigd aan ons worden geretourneerd, hetzij terstond na voltooiing van het overeengekomen gebruik, hetzij op eerste verzoek van ons. In de overeengekomen verkoopprijs is een bedrag voor deze verpakkingsmaterialen opgenomen, welk bedrag verminderd met een vergoeding voor het gebruik, bij inlevering aan koper zal worden geretourneerd. De vergoeding voor het gebruik van een pallet wordt schriftelijk overeengekomen.

 1. Vrijwaring

11.1 Koper /opdrachtgever vrijwaart ons tegen iedere vordering van een derde tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of vanwege ons geleverde goederen. Koper/opdrachtgever is echter niet tot vrijwaring gehouden, indien en voor zover hij aantoont dat wij voor de schade tegenover hem aansprakelijk zouden zijn, indien koper ons zelf tot vergoeding van de schade zou hebben aangesproken.

 1. Ontbinding

12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 13.4 is koper/opdrachtgever enkel gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien wij, ondanks herhaalde ingebrekestelling waarin steeds een gezien de niet nagekomen verplichting redelijke hersteltermijn is gegeven, in gebreke blijven een essentiële verplichting uit de overeenkomst na te komen en koper door deze niet nakoming aantoonbaar schade lijdt. Het recht van koper/opdrachtgever om in of buiten rechte ontbinding te vorderen vervalt zes maanden nadat zich de feiten hebben voorgedaan welke grond voor ontbinding geven of kunnen geven.

12.2 In de volgende gevallen zijn wij in ieder geval bevoegd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, dan wel onmiddellijke nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst van koper/opdrachtgever te vorderen:

– faillissement van koper/opdrachtgever dan wel aanvraag daartoe, surseance van betaling van koper/opdrachtgever dan wel aanvraag daartoe;

– onjuiste of onvolledige weergave van feiten betreffende de kredietwaardigheid van koper/opdrachtgever, dan wel verminderde of onvoldoende kredietwaardigheid;

– Koper/opdrachtgever overlijdt of wordt onder curatele gesteld;

– Koper/opdrachtgever komt één of meer van zijn wettelijke of met ons overeengekomen verplichtingen niet na.

 1. Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen en niet zijn toe te rekenen aan de partij die zich op overmacht beroept.

13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stakingen, uitsluitingen, onvoorziene grondstoffen schaarste, onvoorziene transportmoeilijkheden, brand, maatregelen van hogerhand, in het bijzonder import- en exportbeperkingen, contingentering en onvoorziene bedrijfsstoringen.

13.3 Overmacht zoals omschreven in het voorgaande artikellid, ontstaan bij toeleveranciers of andere derden waarvan wij afhankelijk zijn, wordt eveneens gezien als overmacht.

13.4 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van beide partijen opgeschort. Indien de overmacht periode langer dan 6 maanden duurt, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Ingeval de overeenkomst echter goederen betreft welke naar de specifieke wensen van koper/opdrachtgever geproduceerd moeten worden is ieder der partijen eerst bevoegd na een overmacht periode van 12 maanden de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13.5 Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

13.6 Wij hebben recht op vergoeding van reeds gedane leveringen en prestaties ter uitvoering van de overeenkomst, voordat de omstandigheid van overmacht is ingetreden.

13.7 Wij kunnen ons ook op overmacht beroepen, indien deze na de oorspronkelijke levertijd is ingetreden.

 1. Toepasselijk Recht en Geschillen

14.1 Op alle door ons gedane aanbiedingen en/of gesloten overeenkomsten, waaronder mede begrepen daarmede samenhangende overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Tractatenblad 1981, nummer 184 en 1986 nummer 61) wordt uitgesloten.

14.2 Vorderingen tegen ons zullen worden beslecht uitsluitend door de binnen ons vestigingsgebied bevoegde Nederlandse Rechter, tenzij wij van deze bepaling uitdrukkelijk afstand doen, alles voor zover de wet dit toestaat. Vorderingen tegen koper kunnen, naast de krachtens het toepasselijke internationaal privaatrecht bevoegde rechter, ook beslecht worden door de binnen ons vestigingsgebied bevoegde Nederlandse rechter.

Heeft u vragen?

Stuur ons een bericht of neem telefonisch contact met ons op

0495-651578
 • Upload de foto's van de voorzijde van uw dakpan.
  Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, gif, Max. bestandsgrootte: 32 MB.
 • Upload de foto's van de achterzijde van uw dakpan.
  Toegestane bestandstypen: jpg, Max. bestandsgrootte: 32 MB.
 • Ik ga akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt zoals in de privacy verklaring staat omschreven.

Projecten blog

Het Platte Dak: Mogelijkheden en Producten

Een plat dak is vrijwel vlak, in tegenstelling tot de diverse soorten schuine daken. Met een minimale helling van 2% is het vooral populair bij commerciële gebouwen. Ook voor uw woning zijn er verschillende opties voor een plat dak. (meer…)

Bekijk project Alle projecten